تبلیغات
♥ ♪ EXO Land ♪ ♥ - خوبـ خوبـ سهـلامـ

خوبـ خوبـ سهـلامـ

یکشنبه 11 مهر 1395 02:42 ب.ظ

نویسنده : مبینا احمری
خوبـ خوبـ سهـلامـ اکسـوالـآ
خوشگـلآ خوبینـ؟ پستـ قبلیمـ درمـورد تـآکـ تـو چانـ گفتمـ:)
متـاسفـانهـ جـز افـراد نـزدیکـ چانیـولـ و دوستـآشـ کسیـ شمـارهـ شـو
ندارهـ:(عـرررر ولیـ اونـآییـ کهـ اینستـاگـرامـ دارنـ میتوننـ کمکـ کننـ
اونـآییـ همـ کهـ نـدارنـ شـرمنـدهـ:(
کـآر خـآصیـ نیستـآ:)
کـآفیهـ همهـ بریمـ دایـرکتـ چـآنیـولـ
و بهشـ بهـ ENGLISH پیـامـ بدیمـ
خعلیـ سـادسـ:)
درستهـ بعلهـ میدونمـ فـالوراشـ 8 میلیونهـ
امـا اگهـ همیشهـ همهـ مـونـ اتحـاد کنیمـ میشهـ هـآ
فقطـ کافیهـ زیـاد پیـامـ بدیمـ تـا مـا اولینـ افـرادشـ در دایرکتـ باشیمـ
الانمـ تویـ نظرسنجیـ شرکتـ کنینـ:)
اگـرمـ کسیـ اینستـآ دارهـ و پیجـ چـانیولمـ رو نـدارهـ تویـ
سرچشـ اینـو بسرچهـ:)
Real_pcy اونیـ کهـ تیکـ آبیهـ (تاییـد شـدهـ اینستـآ) رو دارهـ
خودشهـ بـآ 8 و خـردهـ ایـ میلیـونـ فـالور:)
خوبـ دیگهـ از الـانـ بریمـ پیـامـ بدیمـ:()
اگهـ کسیـ همـ الکیـ شرکتـ کـردهـ بهتـرهـ نیـآد
اگهـ جـوابـ کسیـو چانیـولـ دادهـ اسکـرینـ یـادشـ نـرهـ
خواهشـا افـردایـ شرکتـ کننـ کهـ اعتقـاد دارنـ
اونـاییـ کهـ فکـ میکننـ نمیشهـ نیـانـ بهتـرهـ:)
خوبـ منـ میرمـ پستـ بزارمـ واستـونـ:)))دیدگاه ها : سوالیـ موندهـ؟
آخرین ویرایش: یکشنبه 11 مهر 1395 02:52 ب.ظ