تبلیغات
♥ ♪ EXO Land ♪ ♥ - مستـر سوهـو

مستـر سوهـو

پنجشنبه 22 مهر 1395 08:48 ب.ظ

نویسنده : مبینا احمری
از خـدایـ خوشگلیـ و لیـدرمونـ
آپیـدمـ:)حتمـا ببینینـ
راستیـ سعیـ کنینـ چشـاتونـو درویشـ
کنینـ وگرنهـ فریـ همهـ تونـ رو میکشهـ:)
Image result for ‫سوهو‬‎

آخیـ بمیرمـ چهـ کتـ و شلـوار بهشـ میـاد

Image result for ‫سوهو‬‎

چهـ اوجملهـ اینجـا

Image result for ‫سوهو‬‎

سراجـرایـ ولفـ ورژنـ کرهـ ایشهـ معلومهـ:)
Image result for ‫سوهو‬‎

هرکیـ منفجـر نشـد  دستشـ بـآلـا خیلیـ بـاحالـ بود اینـ فکتـ:)

Image result for ‫سوهو‬‎

چهـ کـلآهیـ چهـ رنگـ زیبـاییـ مثهـ خودشهـ:)

Image result for ‫سوهو‬‎

خـداییشـ ینیـ هرکیـ مـرد خـدابیامـرزهـ

Image result for ‫سوهو‬‎

فـریـ شوهـرامونـ باهمـ عکسـ گرفتنـ

Image result for ‫سوهو‬‎

ههـ زارتـ کیـ نمیتونهـ؟بیامـ براتـ؟

Image result for ‫سوهو‬‎

خخخخـ اینـ خیلیـ بـاحالـ بـود نتونستمـ نزارمـ:)و همیشهـ کـایـ در حـال عشقـ و حـال البتهـ پسرمـ اینقـدر
بیـ ادبـ نیستـ اسمشـ بـد در رفتهـ:)

Image result for ‫سوهو‬‎

بمیرمـ واستـ خوبـ تمیـز کن اتـاقـو پسرمـ:)))

Image result for ‫سوهو‬‎
ایـ لیـ مـردمـ آزار راستیـ شنیـدینت پسرمـ بیهوشـ شـدهـ
میخـاستنـ برنـ ژاپنـ کنسرتـ کهـ یهـو بیهوشـ شدهـ:((
دعـا کنینـ بچهـ هـا همینـ یهـ چینیـ واسمونـ مـوندهـ بچمـ مریضهـ:(

Image result for ‫سوهو‬‎

اینمـ آخریشـ
فکـ کنمـ قـاتلمـ از آبـ دراومدمـ
ههـ
راستیـ ببخشیـد واسهـ دیـر آپـ کردنـ
دلیلمـ مدارسـ نیستـ چـرا الکیـ دروغـ بگمـ
وقتیـ درسـ نمیخونمـ خخخـ
ولیـ کـلآ حسشـ نیسـ
بیشتـر یـا تلگرامـ یـا کلشـ یـا اینستـا
منحرفمـ نبـاشینـ
سینگلمـ:)
تا پستـ بعدیـ:)


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 مهر 1395 09:08 ب.ظ