تبلیغات
♥ ♪ EXO Land ♪ ♥ - عکسـ هـآیـ چنـ جونـ

عکسـ هـآیـ چنـ جونـ

شنبه 27 شهریور 1395 02:46 ب.ظ

نویسنده : مبینا احمری
cafe-webniaz.irسـلآمـ:)
cafe-webniaz.irخوبینـ؟خوشینـ؟سلامتینـ؟منـ کهـ خوبـ نیستمـ
cafe-webniaz.irچونـ تـا حداقلـ 5 مـاهـ دیگهـ اکسـو موزیکـ نمیـدهـ:(
cafe-webniaz.irولیـ عبـ نـدارهـ بازمـ ویدیـو دارنـ کهـ ندیدمـ:)
cafe-webniaz.irتویـ اینـ آلبـومـ و تـازهـ امـروز همـ دنبـال wolf هستمـ البتهـ با ورژنـ کرهـ ایـ
cafe-webniaz.irچینیـ شـو دیدمـ خوبـ حـآلا وللشـ عکسـ چنـ رو آوردمـ چهـ خوشگلهـ چنـ
cafe-webniaz.irمنـ چنـ رو همـ دوسـ دارمـ:)
cafe-webniaz.irعکسـ هـآ ادامهـ مطلبـ:)
عکسـ هـآی چنـ:

Image result for ‫چن اکسو‬‎

چهـ نـآز شـدهـ:)

Image result for ‫چن اکسو‬‎
آخیـ الهـی فداتـ خیلیـ نـآزهـ

Image result for ‫چن اکسو‬‎

واااایـ فوقـ العـادهـ ایـ تـو پسـر (البتهـ بهـ چانیـولـ خودمـ نمیرسیـ)

Image result for ‫چن اکسو‬‎

فکـ کنمـ دارهـ خواستگـآریـ میکنهـ خخخخـ اینجـآ چهـ خوشگلهـ (گردنبـد اکسـو دارهـ)

Image result for ‫چن اکسو‬‎

اینـ بـآلاییـ رو واسهـ فرشتهـ اختصاصیـ زدمـ خخخخـ سـوهـو جونتـ فریـ

Image result for ‫چن اکسو‬‎

خداییـ نـازهـخوبـ تمومـ شـد سریـ بعـد از سهـونـ براتـون
آپـ میکنمـ فعـلآ برمـ دنبـآل عکساشـ
چونـ امـروز میزارمـ چونـ چنـد روز نبودمـ جبـرانـ کنمـ:[)دیدگاه ها : نظراتتونـ:)
آخرین ویرایش: شنبه 27 شهریور 1395 03:01 ب.ظ